Adatvédelmi Tájékoztató

 

 

Hatályos: 2014. november 18 -től

 

 

A www.szalaykonyvek.hu oldal (weboldal) üzemeltetője a

 

PANNON-LITERATÚRA Kiadványterjesztő és Értékesítő Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely:                                                  1141 Budapest, Szugló utca 83-85.,

Fióktelepe és levelezési címe:         5310 Kisújszállás, Deák Ferenc utca 87.,

Cégjegyzékszáma:                                01-09-723442,

                                                                     (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által bejegyezve),

Adószáma:                                               11820541-2-42,

Adatkezelés nyilvántartási száma:                                 NAIH-78181/2014,

Tel.:                                                             +36 59 322 555 (munkanapokon: 8 – 16-ig),

Fax:                                                             +36 59 321 444,

e-mail:                                                       rendeles@szalaykonyvek.hu

 

mint adatkezelő szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató),

 

magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztató tartalmát, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott rendelkezéseknek.

 

A weboldal látogatója (Felhasználó vagy érintett, a továbbiakban: Vevő) a weboldal használatával, az oldalra történő belépéssel illetve az oldalon történő regisztrációval jelen tájékoztató tartalmát tudomásul veszi és magára nézve kötelezőnek ismeri el, valamint hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató a jelen tájékoztatóban leírtaknak megfelelően gyűjtse és kezelje személyes adatait.

 

Szolgáltató adatkezelési alapelvei összhangban vannak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseivel.

 

 

1.   érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy (a továbbiakban: Vevő);

2.       személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

3.       különleges adat:

a.       a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,

b.      az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

4.       hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

5.       tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

6.       adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

7.       adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

8.       adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

9.       nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

10.   adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

11.   adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

12.   adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

13.   adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

14.   adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

15.   adatfeldolgozó: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

16.   adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

17.   harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

 

 

A Szolgáltató kezeli a weboldalt használó, valamint a regisztrált Vevő személyes adatait.

 

A jogszabály felhatalmazása alapján kezeli a Szolgáltató a Vevő nevét, lakcímét, születési idejét, elektronikus levelezési címét, a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükséges adatokat, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.

 

A rendszer működtetése során technikailag elengedhetetlenül szükséges, rögzítésre kerülő adatok, amelyeket a Szolgáltató az oldalon történő regisztráció hiányában is kezel: a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve a felhasználó által használt böngésző és operációs rendszer típusa, valamint a felhasználó IP címe. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Vevő külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb felhasználói Személyes adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.

 

A Vevő előzetes és önkéntes hozzájárulása alapján kezeli a Szolgáltató a Vevő telefonszámát, valamint érdeklődési körét (amennyiben a felhasználói fiók regisztrációja során azt megadta).

 

A Szolgáltató a Vevő informatikai eszközén cookie-t (adatcsomagot) helyez el. A kezelt adatok köre egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok. Az adatokat a Szolgáltató a session cookie-k esetén a honlap látogatásának befejezéséig, míg más esetben 30 napig kezeli a Vevők azonosítása és a felhasználói élmény növelése céljából. A cookie-t a Vevő képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa.

 

A Szolgáltató az oldal látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével kezeli. Az adatok a Vevő kizárólagos azonosítására nem alkalmasak. Bővebben a Google adatvédelmi elveiről: https://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/

 

A Szolgáltató jogosult a Vevő részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a Vevő a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen és önkéntesen hozzájárult. A hozzájárulás a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1) bekezdésen alapuló hozzájárulásnak minősül, melyet Vevő bármikor jogosult visszavonni, mely esetben Szolgáltató további hírlevelet, egyéb reklám levelet a Vevőnek nem küld, egyúttal a Vevő adatait törli a hírlevélre feliratkozott felhasználók nyilvántartásából. Hírlevélről történő leiratkozás történhet a hírlevél alján lévő „leiratkozom” linken keresztül, vagy e-mail-ben a hirlevel@szalaykonyvek.hu címen keresztül.

 

 

 

A weboldalon az adatkezelés jogalapja a jogszabály alapján kezelt adatok esetén az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (1) – (3) bekezdései, valamint – hírlevél küldésre történő feliratkozás esetén - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése az Infotv. 5. § (1) bek. b) pontja alapján.

A Vevő előzetes és önkéntes hozzájárulásával megadott adatokat az Infotv. 5. § (1) bek. a) pontja alapján kezeljük.

 

 

 

Az adatgyűjtés célja - valamennyi kezelt adat tekintetében - az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.

 

 

 

A Szolgáltató a Vevő által megadott személyes adatokat a szolgáltatásról történő kiiratkozásáig vagy a felhasználói adatkezelés megszüntetési kérelmének (Törlési kérelem) benyújtásáig kezeli. A törlési kérelem benyújtását követően a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb 10 munkanapon belül - vissza nem állítható módon - törli a kezelt adatokat. Kivételt képeznek a törlés alól a Szolgáltató könyvviteli elszámolását alátámasztó számviteli bizonylatokon található Vevői személyes adatok (név, lakcím), amelyek megőrzési idejét a számviteli törvény 169. § (2) bekezdése legalább 8 évben határozza meg. Ezeket az adatokat a Szolgáltató az Infotv. 6. § (5) bek. alapján a szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti, azokat a Szolgáltatón kívül a Szolgáltató könyvelését végző Adó  33 Kft., 5310 Kisújszállás, Szabadság téri lakótelep 6/c szám alatt ismerheti meg.

 

 

 

A 2. pontban meghatározott adatokat kizárólag a Szolgáltató kezeli és dolgozza fel. A Szolgáltató által kezelt személyes adatokat a weboldal üzemeltetőjén kívül kizárólag a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más hatóság ismerheti meg abban az esetben, ha tájékoztatás adása vagy adatok közlése céljából keresi meg a Szolgáltatót.

 

 

 

Személyes adataik kezeléséről minden érintett 30 napos határidővel tájékoztatást kérhet. Vevő a jogsértő adatkezeléssel szemben az Infotv. alapján:

a)      kérelmezheti az adatkezelőnél tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását;

b)     A személyes adatok törlését, vagy módosítását a Vevő a Szolgáltató elérhetőségein kezdeményezheti.

c)      az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen;

d)     az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat;

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

e)     az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat.

 

 

 

A jelen adatvédelmi tájékoztató hatálya a természetes személy Vevőkre terjed ki és 2014. november 18. napjától hatályos, megváltoztatásának jogát a Szolgáltató fenntartja. Az esetleges módosításokról a Vevő az www.szalaykonyvek.hu oldalon tájékozódhat.A nyomtatható változatot letöltheti innen.